Consument

Consumenten - Lid worden

Weet u wat er schuilgaat achter uw merk met de zwart-geel-rode landkaart? Meer nog dan louter een landbouwcoöperatieve biedt het een echt positief en innoverend antwoord op een maatschappelijke uitdaging!

Met FAIREBEL steunt u immers niet enkel uw producenten, die zwaar getroffen worden door de huidige conjunctuur. U verbruikt ook lokaal en investeert in een duurzame en milieuvriendelijke landbouw. Met aandacht voor uw nalatenschap aan de toekomstige generaties, uw kinderen en kleinkinderen. FAIREBEL is een project waarmee iedereen wint: u net zo goed als wij. Het beste bewijs hiervan is het succes van onze melk en de recente marktintroductie van een nieuw gamma overheerlijke kaasproducten zonder GGO’s! 

Coöperant worden: een solidaire en verantwoordelijke investering.

Om zijn groei voort te zetten in het volle respect van zijn duurzame gedragslijn, lanceert de coöperatieve – met toestemming van de Nationale raad voor de Coöperatie – een openbaar spaaraanbod onder de vorm van intekening op coöperatieve aandelen.  Deze aandelen – van het zogenoemde type B – richten zich tot u, als actieve burgerconsument. Voor een bedrag van 50 tot 500€ kunt u investeren in Faircoop en coöperant worden! Nu het spaargeld niets van rendement opbrengt, kunt u ons een duwtje in de rug geven en een Belgische onderneming in volle ontwikkeling steunen!

Het bedrag van onze fondsenophaling bedraagt minder dan 5.000.000€ over een periode van 12 maanden, en dit volgens de geldende Belgische wetgeving. In de  FAQ hieronder verneemt u de volledige informatie over ons openbaar spaaraanbod.

Alles wat u moet weten over het openbaar spaaraanbod

Als coöperant treedt u toe tot het kapitaal van een onderneming door er geld in te investeren. In een coöperatieve vennootschap krijgt deze deelname een bijkomende dimensie die de louter financiële aspecten overstijgt. Als coöperant kunt u immers deelnemen aan de beslissingsvorming van de vennootschap volgens het principe “één man, één stem” tijdens de Algemene Vergadering, het belangrijkste beslissingsorgaan. Als coöperant ondersteunt u dus een economische activiteit waarbij u echt deelneemt aan het bedrijfsproject.
Als we de coöperatieve vergelijken met een huis, dan vormt elk coöperatief aandeel een baksteen. Door 50€ te investeren, bezit u één baksteen van ons huis en draagt u bij tot zijn uitbreiding en stevigheid. U mag van ons tot 10 bakstenen bezitten, of 500€. Samengevat is een coöperatief aandeel het geld dat u investeert in de coöperatieve, per schijf van 50€ en tot 500€, m.a.w. van 1 tot 10 aandelen. Deze aandelen zijn nominatief en worden ingeschreven in het register van de vennoten.
Naast het financiële engagement, waarvan wij wensen dat het duurzaam is, geeft de aanschaf van aandelen u het recht om deel te nemen aan het leven van de coöperatieve en de grote beslissingen die op haar betrekking hebben. Zo heeft elk lid van de coöperatieve een stem in de Algemene Vergadering. Deze wordt minstens één maal per jaar gehouden. Zij verkiest de raad van bestuur, ontlast deze op het einde van haar bestuursperiode en keurt de jaarrekeningen goed. Dit geeft u dus rechten en mogelijkheden om zich concreet in te zetten in de coöperatieve. En tegelijk weinig verplichtingen!
De producenten van de Faircoop producten worden uiteraard ook vertegenwoordigd in de verschillende bestuursorganen van de vennootschap (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur) en in het kapitaal. Zij bezitten aandelen van een hogere waarde en zijn talrijker vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur (het beheersorgaan van de coöperatieve), wat logisch is. Om een maximale democratie te garanderen zijn evenwel de volgende regels van toepassing:
  • De coöperanten met aandeel part B (= u) worden vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur door minstens één bestuurder en maximaal een zesde van de bestuurders
  • Met uitzondering van de wettelijke voorzieningen, worden de beslissingen van de Algemene Vergadering genomen met een dubbele absolute meerderheid (= 51%) van de stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd wordt. Deze absolute meerderheid moet de absolute meerderheid hebben binnen de coöperanten van categorie A (= de fysieke/rechtspersonen die het beroep uitoefenen van landbouwer/in de landbouwsector actief zijn). In de praktijk: om een beslissing goed te keuren, zijn 51% van het totale aantal stemmen nodig en daarbinnen ook nog eens 51% van de stemmen van de landbouwers.
  • Coöperanten van A-aandelen kunnen niet tegelijker tijd aandeelhouder zijn van B-aandelen of C -aandelen
Onder voorbehoud van een voldoende resultaat kan de Algemene Vergadering beslissen om een « opbrengst» uit te keren aan de investeerders, «dividend» genoemd. Het bedrag van dit dividend bedraagt maximaal 6% van de oorspronkelijke belegging en wordt uitgekeerd op het einde van het fiscale boekjaar (periode van 1 januari tot 31 december). Voor de coöperanten van type B (u, dus) gebeurt deze onder de vorm van een korting op producten van het merk. Een voorbeeld: u hebt twee aandelen van 50€ gekocht voor 100€, u ontvangt een waardebon van maximaal 6€ op Fairebel producten, indien het resultaat dit mogelijk maakt en na beslissing van de AV. Dit dividend is voor u vrijgesteld van belastingen (tot 190€ indien u in andere erkende coöperatieven hebt belegd). Het dividend wordt berekend op basis van het netto resultaat van het voorbije boekjaar, met inbegrip van de aftrek van de geschatte vennootschapsbelasting. De rekeningen en de balans van de Coöperatieve worden u elk jaar voorgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Zij worden gecontroleerd door een erkende expert-boekhouder. Bij afwezigheid op de AV, worden de complete balans en het vereenvoudigd financieel verslag u eveneens bezorgd.
Wilt u om één of andere reden uit de coöperatieve stappen? Dat is uiteraard mogelijk. Uitstappen uit het kapitaal van de vennootschap kan één keer per jaar: de aanvraag tot terugbetaling van de coöperatieve aandelen kan enkel gedurende de eerste 6 maanden van het boekjaar (dus van 1 januari tot 30 juni van het lopende jaar) en na de goedkeuring van de raad van (het uitstappen uit het kapitaal mag immers de vennootschap niet in gevaar brengen). De terugbetaling gebeurt binnen de 15 dagen na de goedkeuring van de balans van het boekjaar door de Algemene Vergadering (ten laatste op 30 juni van het volgende jaar). Een voorbeeld: u wenst uw belegging te recupereren en doet uw aanvraag ten laatste op 30 juni 201X en recupereert dit bedrag in zijn totaliteit – onder voorbehoud van voldoende liquiditeiten – ten laatste op 15 juli 201X +1. Een andere mogelijkheid is om uw aandelen, met het akkoord van de raad van bestuur, over te dragen aan een andere coöperant of kandidaat-coöperant, die aan de voorwaarden voldoet. Bij overlijden, ten slotte, ontvangen uw erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers de waarde van uw aandelen volgens de hierboven beschreven modaliteiten.
Uw geld beleggen in een coöperatieve vennootschap houdt inderdaad een risico* in: het belegde kapitaal gaat verloren bij een faillissement van de vennootschap. Het wordt slechts gedeeltelijk terugbetaald bij verlies, en dit na betaling van de leveranciers. We kunnen u echter geruststellen: Faircoop heeft in de loop der jaren blijk gegeven van een gezonde financiële evolutie** en kan bouwen op aanmoedigende groeiperspectieven. Het risico bestaat altijd maar lijkt ons evenwel beperkt. En wat meer is: als lid van de Algemene Vergadering neemt u mee de beslissingen en hebt u recht op inzage in de rekeningen van de onderneming en over de richting die zij volgt.
* Meer info over de risico’s verbonden aan directe beleggingen vindt u op de website van Financité.
** Het in de laatste balans verrekende verlies valt eenvoudig te verklaren door de noodzakelijke investeringen voor de lancering van de activiteit (zie rekeningen hierna).
Heel eenvoudig: u schrijft in door het formulier in te vullen. De aandelen dienen betaald te worden op het moment van de inschrijving. Eens uw lidmaatschap is gevalideerd door de Raad van Bestuur wordt u officieel coöperant en verschijnt uw naam in het aandelenregister van de vennootschap.

Info

Voor complete informatie over onze structuur en alle details over het openbare spaaraanbod kunt u ook de volgende documenten en links raadplegen:

Conform de betreffende voorschriften van de FSMA, is de onderhavige inschrijving niet onderworpen aan prospectusverplichting. Hij valt trouwens onder het Belgisch recht.

Als consumentlid investeren