Lid worden

Met deze ledenrubriek kunnen de Fairebelleden hun persoonsgegevens raadplegen en bijwerken en hun persoonlijke verslag in PDF-formaat downloaden.

Aanmelding

Intern reglement

De aandelen van de coöperatieleden hebben een waarde van 100 € per aandeel. Ieder coöperatielid moet op ten minste 10 aandelen inschrijven. Ieder coöperatielid kan investeren met een maximum van 5.000 € van zijn eigen kapitaal en heeft de mogelijkheid om het aantal aandelen te verhogen, door omzetting van de compenserende bonus in aandelen. De overdracht van aandelen kan enkel geschieden tussen bloedverwanten van de eerste graad, voor zover zij de toetredingsvoorwaarden van het coöperatielid A vervullen. Evenwel kan geen enkel coöperatielid 500 aandelen overschrijden. Mocht een dergelijk geval zich voordoen, dient het betrokken coöperatielid te vragen dat de overtollige aandelen zonder compenserende interest worden terugbetaald, zoals bepaald in artikel 15 van de statuten. Ongeacht het aantal aandelen, heeft ieder coöperatielid één enkele stem op de algemene vergadering.
Iedere houder van aandelen A, ongeacht of hij handelt als natuurlijke persoon of via een rechtspersoon waarvan hij werkend vennoot is, kan niet tegelijkertijd coöperatielid met aandelen B zijn. Voorbeeld: Ik ben coöperatielid aandeel A met mijn bvba « Super Melk! »; ik kan geen coöperatielid aandeel B worden als natuurlijke persoon.
En ten minste één vennoot van de vennootschap moet landbouwer in hoofdberoep zijn. Zodra een coöperatielid aandeel A zijn hoedanigheid van landbouwer in hoofdberoep verliest (verandering van beroep, pensioen, enz.), is hij verplicht ontslag te nemen en de terugbetaling van zijn aandelen te vragen uiterlijk de 30ste juni die volgt op de datum van verandering van beroep, pensioen, enz. Hij kan voor de laatste maal het lopende kalenderjaar uitdoen en aan de compenserende bonus van het jaar deelnemen, als hij in orde is met zijn actuele verplichtingen (prestatie-uren en EMB-bijdrage). Het jaar dat volgt op het verlies van de hoedanigheid van landbouwer in hoofdberoep, heeft het coöperatielid geen recht meer op de compenserende bonus van het jaar, zelfs indien hij de terugbetaling van zijn aandelen verwacht. Hij kan de omzetting van zijn aandelen A in aandelen B vragen volgens de modaliteiten van de aandelen B.
Voorbeeld 1: Een coöperatielid A stopt met zijn landbouwbedrijf tussen 1 januari en 30 juni 2017; hij heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de bonus van het jaar 2017. Hij moet uiterlijk op 30 juni 2017 ontslag nemen en de aandelen zullen worden terugbetaald volgens artikel 15 van de statuten. Voorbeeld 2: Een coöperatielid A stopt met zijn landbouwbedrijf tussen 1 juli en 31 december 2017; hij heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de bonus van het jaar 2017. Hij moet vóór 30 juni 2018 ontslag nemen en de aandelen zullen worden terugbetaald volgens artikel 15 van de statuten, zijnde na de AV 2019. Hij heeft niet de mogelijkheid om deel te nemen aan de bonus 2018.
Ieder coöperatielid A dient per jaar dagen (8 uren) promotiewerk voor de coöperatieve en haar producten te presteren, en dit met een maximum van 5 dagen volgens onderstaande tabel:
Vanaf
 • 10 aandelen = 1 dag
 • 15 aandelen = 1,5 dag
 • 20 aandelen = 2 dagen
 • 25 aandelen = 2,5 dagen
 • 300 aandelen = 3 dagen
 • 350 aandelen = 3,5 dagen
 • 400 aandelen = 4 dagen
 • 450 aandelen = 4,5 dagen
 • 500 aandelen => 5 dagen (MAX)
Als vergoeding voor dat werk, zal een bedrag, dat wordt berekend naar gelang van de verkoop en naar gelang van de situatie van de coöperatieve, worden uitbetaald naar rato van de aandelen. De coöperatieleden hebben de mogelijkheid (maar zijn geenszins daartoe verplicht) om meer te presteren dan hun maximum aantal promotie-uren. Dit moet echter worden aangevraagd en georganiseerd door de gedelegeerd bestuurder of door iedere persoon die door laatstgenoemde is gemandateerd. Voor dat bijkomende werk, kunnen de coöperatieleden ofwel 150 € per dag van promotionele activiteit ontvangen, ofwel die dagen naar het volgende jaar overdragen, ofwel die dagen omzetten in aandelen met een maximum van 15 aandelen per jaar. De eerste 100 kilometers, heen en terug inbegrepen, die door het coöperatielid worden afgelegd om zich naar een dag van promotionele activiteit te begeven, zijn te zijnen laste. De volgende worden hem terugbetaald ten belope van 0.35 €/km.
 • Inschrijving tussen 01.07.2011 en 31.12.2011 = deelname vanaf 2014.
 • Inschrijving in 2012: deelname voor 2015.
 • Vanaf het jaar 2013 geldt de volgende regeling: Inschrijving (en betaling) vóór 1 maart van het jaar X: het NIEUWE coöperatielid neemt met de eerste 1.000 € deel aan de compenserende bonus vanaf het jaar X en met de rest van het bedrag aan de bonus vanaf het jaar X+2.
 • Voorbeeld: Een coöperatielid schrijft zich vóór 01.03.2017 in met 3.000 €. Voor 1.000 € neemt hij deel aan de bonus vanaf het jaar 2017 (X) en met 2.000 € vanaf 2019.
 • De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om de inschrijvingen op ieder ogenblik af te sluiten en dit in het belang van de coöperatieve.
 • Ieder coöperatielid moet lid zijn van de organisatie EMB en de aan dat lidmaatschap verbonden verplichtingen vervullen.
 • De raad van bestuur kan met 2/3-meerderheid beslissen tot definitieve of tijdelijke uitsluiting van een coöperatielid dat zijn verplichtingen ten aanzien van de coöperatieve niet is nagekomen.
Een lid van de raad van bestuur kan zijn functie in de raad van bestuur van de coöperatieve niet cumuleren met een ander mandaat in een andere vennootschap waarvan het maatschappelijk doel vergelijkbaar is met het hare of bij het hare aanleunt, met uitzondering van de EMB (European Milk Board). Voor iedere beslissing betreffende onderwerpen die niet zijn vermeld in dit huishoudelijk reglement of in de statuten van de vennootschap, is de raad van bestuur soeverein.